معنی و ترجمه کلمه حمل کننده از یک محل و کارنده در محل دیگرى به انگلیسی حمل کننده از یک محل و کارنده در محل دیگرى یعنی چه

حمل کننده از یک محل و کارنده در محل دیگرى

transplanter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها