معنی و ترجمه کلمه خاصره اى خاجى به انگلیسی خاصره اى خاجى یعنی چه

خاصره اى خاجى

sacroiliac

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها