معنی و ترجمه کلمه خدا دوستى به انگلیسی خدا دوستى یعنی چه

خدا دوستى

theocentricity
theocentrism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها