معنی و ترجمه کلمه خود به خود روغن کارى شونده به انگلیسی خود به خود روغن کارى شونده یعنی چه

خود به خود روغن کارى شونده

self lubricating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها