معنی و ترجمه کلمه خود فروشى به انگلیسی خود فروشى یعنی چه

خود فروشى

ostentation
self praise
toploftiness
toplofty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها