معنی و ترجمه کلمه خوشخو به انگلیسی خوشخو یعنی چه

خوشخو

affable
comkpliant
complaisant
good humoured

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها