معنی و ترجمه کلمه خون ریزى به انگلیسی خون ریزى یعنی چه

خون ریزى

bloodbath
hemorrhage

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها