معنی و ترجمه کلمه داء الثعلب به انگلیسی داء الثعلب یعنی چه

داء الثعلب

calvities

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها