معنی و ترجمه کلمه داد و بیداد به انگلیسی داد و بیداد یعنی چه

داد و بیداد

brannigan
brawl
broil
free for all
habble
jangle
rampage
riot
scrimmage
squabble
uproar
vociferance
vociferation
wrangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها