معنی و ترجمه کلمه داراى برآمدگى هاى ریز به انگلیسی داراى برآمدگى هاى ریز یعنی چه

داراى برآمدگى هاى ریز

nodulose
nodulous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها