معنی و ترجمه کلمه داراى برآمدگى هاى مشخص به انگلیسی داراى برآمدگى هاى مشخص یعنی چه

داراى برآمدگى هاى مشخص

nodose
nodous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها