معنی و ترجمه کلمه داراى برق مثبت و منفى به انگلیسی داراى برق مثبت و منفى یعنی چه

داراى برق مثبت و منفى

amphoteric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها