معنی و ترجمه کلمه داراى تلفظ شدید همراه با بازدم قوى به انگلیسی داراى تلفظ شدید همراه با بازدم قوى یعنی چه

داراى تلفظ شدید همراه با بازدم قوى

fortis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها