معنی و ترجمه کلمه داراى تواتر و نوسانى پایین تر از شنوایى بشر به انگلیسی داراى تواتر و نوسانى پایین تر از شنوایى بشر یعنی چه

داراى تواتر و نوسانى پایین تر از شنوایى بشر

infrasonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها