معنی و ترجمه کلمه داراى دوام شش ماهه به انگلیسی داراى دوام شش ماهه یعنی چه

داراى دوام شش ماهه

semiannual

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها