معنی و ترجمه کلمه داراى دوشکاف به انگلیسی داراى دوشکاف یعنی چه

داراى دوشکاف

bisulcate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها