معنی و ترجمه کلمه داراى دوشکل به انگلیسی داراى دوشکل یعنی چه

داراى دوشکل

bimorphemic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها