معنی و ترجمه کلمه داراى دوقسمت به انگلیسی داراى دوقسمت یعنی چه

داراى دوقسمت

bipartite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها