معنی و ترجمه کلمه داراى دوملکول به انگلیسی داراى دوملکول یعنی چه

داراى دوملکول

bimolecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها