معنی و ترجمه کلمه داراى دو ردیف ستون در طرفین یا در جلو و عقب ساختمان به انگلیسی داراى دو ردیف ستون در طرفین یا در جلو و عقب ساختمان یعنی چه

داراى دو ردیف ستون در طرفین یا در جلو و عقب ساختمان

amphistylar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها