معنی و ترجمه کلمه داراى زوایاى مساوى به انگلیسی داراى زوایاى مساوى یعنی چه

داراى زوایاى مساوى

equiangular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها