معنی و ترجمه کلمه داراى ساختمان پوستى و بافت هاى زیر پوستى به انگلیسی داراى ساختمان پوستى و بافت هاى زیر پوستى یعنی چه

داراى ساختمان پوستى و بافت هاى زیر پوستى

dermoid
dermoidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها