معنی و ترجمه کلمه داراى سم شکافته به انگلیسی داراى سم شکافته یعنی چه

داراى سم شکافته

artiodactyl
artiodactylous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها