معنی و ترجمه کلمه داراى سه غشاء سلولى ابتدایى به انگلیسی داراى سه غشاء سلولى ابتدایى یعنی چه

داراى سه غشاء سلولى ابتدایى

triploblastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها