معنی و ترجمه کلمه داراى شامه تیز به انگلیسی داراى شامه تیز یعنی چه

داراى شامه تیز

nosey
nosy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها