معنی و ترجمه کلمه داراى شبکه تورى ظریف به انگلیسی داراى شبکه تورى ظریف یعنی چه

داراى شبکه تورى ظریف

penicillate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها