معنی و ترجمه کلمه داراى شبکه تورى ظریف به انگلیسی داراى شبکه تورى ظریف یعنی چه

داراى شبکه تورى ظریف

penicillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها