معنی و ترجمه کلمه داراى شکل خوشه انگور به انگلیسی داراى شکل خوشه انگور یعنی چه

داراى شکل خوشه انگور

botryoidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها