معنی و ترجمه کلمه داراى عناصر نر و ماده اى که در مواقع متفاوت آماده بارورى مى شوند به انگلیسی داراى عناصر نر و ماده اى که در مواقع متفاوت آماده بارورى مى شوند یعنی چه

داراى عناصر نر و ماده اى که در مواقع متفاوت آماده بارورى مى شوند

dichogamic
dichogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها