معنی و ترجمه کلمه داراى فعالیت در معده و رگها به انگلیسی داراى فعالیت در معده و رگها یعنی چه

داراى فعالیت در معده و رگها

gastrovascular


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها