معنی و ترجمه کلمه داراى فواصل در بین یاخته ها به انگلیسی داراى فواصل در بین یاخته ها یعنی چه

داراى فواصل در بین یاخته ها

trabecula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها