معنی و ترجمه کلمه داراى قابلیت کشتن یاخته هاى نطفه اى به انگلیسی داراى قابلیت کشتن یاخته هاى نطفه اى یعنی چه

داراى قابلیت کشتن یاخته هاى نطفه اى

spermatocidal
spermatocide
spermicidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها