معنی و ترجمه کلمه داراى قسمت پشتى و شکمى مشخص به انگلیسی داراى قسمت پشتى و شکمى مشخص یعنی چه

داراى قسمت پشتى و شکمى مشخص

dorsiventral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها