معنی و ترجمه کلمه داراى مذهب و عقایدى مخالف عقاید عمومى به انگلیسی داراى مذهب و عقایدى مخالف عقاید عمومى یعنی چه

داراى مذهب و عقایدى مخالف عقاید عمومى

heterodox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها