معنی و ترجمه کلمه داراى مراوده به انگلیسی داراى مراوده یعنی چه

داراى مراوده

intercommunicate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها