معنی و ترجمه کلمه داراى مشاعر صحیح به انگلیسی داراى مشاعر صحیح یعنی چه

داراى مشاعر صحیح

compos mentis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها