معنی و ترجمه کلمه داراى مواد سمنتى یا سیمانى به انگلیسی داراى مواد سمنتى یا سیمانى یعنی چه

داراى مواد سمنتى یا سیمانى

cementitious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها