معنی و ترجمه کلمه داراى نیروى مغناطیسى متساوى به انگلیسی داراى نیروى مغناطیسى متساوى یعنی چه

داراى نیروى مغناطیسى متساوى

isomagnetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها