معنی و ترجمه کلمه داراى نیمى از کروموسوم هاى اصلى مانند کروموسوم سلول هاى جنسى به انگلیسی داراى نیمى از کروموسوم هاى اصلى مانند کروموسوم سلول هاى جنسى یعنی چه

داراى نیمى از کروموسوم هاى اصلى مانند کروموسوم سلول هاى جنسى

haploid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها