معنی و ترجمه کلمه داراى ویتامین کردن به انگلیسی داراى ویتامین کردن یعنی چه

داراى ویتامین کردن

vitaminize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها