معنی و ترجمه کلمه داراى پاى کمانى به انگلیسی داراى پاى کمانى یعنی چه

داراى پاى کمانى

valgue


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها