معنی و ترجمه کلمه داراى پستان برجسته به انگلیسی داراى پستان برجسته یعنی چه

داراى پستان برجسته

bosomy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها