معنی و ترجمه کلمه داراى پستى و بلندى هایى شبیه داخل صدف به انگلیسی داراى پستى و بلندى هایى شبیه داخل صدف یعنی چه

داراى پستى و بلندى هایى شبیه داخل صدف

conchoidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها