معنی و ترجمه کلمه داراى چانه آویزان به انگلیسی داراى چانه آویزان یعنی چه

داراى چانه آویزان

chapfallen
chopfallen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها