معنی و ترجمه کلمه داراى کاتیون فعال به انگلیسی داراى کاتیون فعال یعنی چه

داراى کاتیون فعال

cationic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها