معنی و ترجمه کلمه داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى به انگلیسی داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى یعنی چه

داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى

polyploid


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها