معنی و ترجمه کلمه داراى گلبرگ هاى غیر همشکل به انگلیسی داراى گلبرگ هاى غیر همشکل یعنی چه

داراى گلبرگ هاى غیر همشکل

heteropetalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها