معنی و ترجمه کلمه داراى یک میزبان درتمام دوره زندگانى به انگلیسی داراى یک میزبان درتمام دوره زندگانى یعنی چه

داراى یک میزبان درتمام دوره زندگانى

homoecious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها