معنی و ترجمه کلمه دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد به انگلیسی دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد یعنی چه

دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد

heirloom


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها