معنی و ترجمه کلمه داروهایى که آدم دوره گرد تبلیغ مى کند به انگلیسی داروهایى که آدم دوره گرد تبلیغ مى کند یعنی چه

داروهایى که آدم دوره گرد تبلیغ مى کند

snake oil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها