معنی و ترجمه کلمه داروى آرام بخش و مخدر و مسکن درد به انگلیسی داروى آرام بخش و مخدر و مسکن درد یعنی چه

داروى آرام بخش و مخدر و مسکن درد

methadon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها